Taigi, Tau atrodo, kad esi geras katalikas?

Manai, kad tam užtenka švęsti šventas dienas ir laikytis likusių devynių Dievo įsakymų? Beje, dėl visa ko pasidaryk nedidelį eksperimentą – pabandyk juos sau visus dešimt mintyse išvardinti. Nesijuoksime iš Tavęs – nors, kaip rodo praktika, Lietuvos žmonės dažniausiai jų atsimena tik septynis aštuonis… Bet prisimink judėjus, kurie turi laikytis net 613 Dievo įsakymų (štai Tau ir paaiškinimas, kas per nukarusius siūlelius tie chasidai nešioja apsijuosę apie juosmenį – tų siūlelių yra būtent 613, ir skirti jie priminti kiekvieną Dievo įsakymą) – iš kurių dauguma yra gana dviprasmiški, pvz., „būk šventas“ arba „nedėk aklam rąsto skersai kelio“… Štai kam išties reikia nemažai pastangų ne tik tuos įsakymus žinoti, bet dar jų ir laikytis!

Tiek jau to, tikėsimės, kad esi geras krikščionis ir laikaisi bent jau tų septynių iš Dešimties Dievo įsakymų, kuriuos pajėgi atsiminti (galų gale, visada galima atsiversti Internetą ir rasti juos ten visus, jei labai jau prisireiks). Tačiau, jei jau laikai save geru kataliku, ar elgiesi taip, kaip Tau prisakė pats Jėzus Kristus?

Ar kada pagalvojai, o ko iš tiesų žmones mokė Jėzus Kristus? Klausimas nėra toks jau paprastas, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Visi išsyk atsimename „gavęs per žandą, atsuk kitą“ arba kupranugarį, nepralendantį „pro adatos skylutę“… O ką dar? Skatinimą būti geriems ir nuolankiems? Mylėti savo priešus? Ir viskas?

Jėzus Kristus irgi turėjo savo įsakymus, tiesa, pačių žodžių „įsakymas“ ar „įsakau“ apibūdinti savo nurodymus Jis beveik nevartojo. Tų įsakymų visgi buvo nemažai – keturiasdešimt, įvairiomis variacijomis pasikartojančių per visą Naująjį Testamentą. Dėl visa ko prisiminkime juos kartu ir įsitikinkime dar kartą – ar tikrai toks jau geras katalikas esi? O gal kai ką dar reikėtų pataisyti? Niekad nevėlu.

Štai jie:

 1. Paklusk Kristaus įsakymams – „Jei jūs mane mylite, – laikysitės mano įsakymų“ (Jn 14:15, taip pat Jn 14:21, Jn 14:23 ir 2 Jn 6).
 2. Mylėk kitus žmones – „Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“ (Jn 15:12, taip pat Mt 22:37-40).
 3. Nesidrovėk propaguoti savo tikėjimą – „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“ (Mk16:15, taip pat, Mt 28:19).
 4. Dirbk Kristaus mokymui ir Jo karalystei (Mt 11:28-30, taip pat Lk 12:31).
 5. Skelbdamas Kristaus žodį, atsisakyk materialių siekių – „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi“ (Mk 8:34).
 6. Gyvenk tik Kristaus mokymu – „Pasilikite manyje“ (Jn 15:4).
 7. Negaišk laiko tuščioms kalboms, imkis veiksmo (Jn 4:35, taip pat Jn 9:4 ir Jn 12:35).
 8. Neapsikrauk vykdamas svetur – „Nesineškite piniginės nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite“ (Lk 9:3, taip pat Lk 10:4).
 9. Reikalauk iš savo boso didesnio atlyginimo – „“Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui“ (Jn 6:27, taip pat Mt 6:24-33 ir Lk 12:29).
 10. Pasidalink savo turtu su kitais žmonėmis – „Išparduokite savo turtą ir išdalykite jį išmaldai“ (Lk 12:33, taip pat Lk 11:41 ir Lk 18:22).
 11. Atsikratyk nenaudojamų daiktų – „Nekraukite sau lobių žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia“ (Mt 6:19).
 12. Kuo daugiau darbuokis labdarai – “Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinkėite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!” (Mt 10:8).
 13. Nesikėsink į kito turtus (tai, beje, buvo vienintelis aiškiai išsakytas Jėzaus Kristaus požiūris į ekonomiką) – „Atiduokite tad, kas ciesoraus – ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“ (Mt 22:21, taip pat Lk 20:25).
 14. Negaišk laiko aiškindamasis su chamais – „Neduokite šventenybių šunims ir nedrabstykite perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir apsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų“ (Mt 7:6).
 15. Dalinkis savo valgiu su vargšais (Lk 14:12-14).
 16. Būk dosnus kiekvienam – „kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė“ (Lk 6:30, taip pat Mk 6:37).
 17. Jei meldies ar pasninkauji, ar dalini išmaldą, daryk tai slapta – „Venkite daryti savo teisumo darbus žmonių akyse, kad būtumėte jų matomi, antraip negausite užmokesčio iš savo Tėvo danguje“ (Mt 6:1-11).
 18. Nesikartok – „Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys: jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo“ (Mt 6:7).
 19. Nereklamuok savo ypatingų galių ar pranašumo – „Žiūrėkite, kad niekas nesužinotų“ (Mt 9:30, taip pat Mt 12:16).
 20. Būk kuklus – „Kai tave pakvies į vestuves, nesisėsk pirmoje vietoje, kad kartais nebūtų pakviesta garbingesnio už tave“ (Lk 14:8-10).
 21. Nesileisk vadinamas „Tėvu“, „Ponu“ ir kitais pagarbiais pavadinimais (Mt 23:9-10).
 22. Venk veidmainių – „Saugokitės fariziejų raugo, tai yra veidmaninystės“ (Lk 12:1).
 23. Nereikalauk įmantresnių patiekalų ar gėrimų – “Valgykite ir gerkite, kas duodama“ (Lk 10:7).
 24. Džiaukis, kai Tave kritikuoja už Tavo tikėjimą – „Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje“ (Lk 6:23).
 25. Jei Lietuvoje pasidarys nebemiela, išvyk svetur – “Kai pradės jus persekioti viename mieste, bėkite į kitą” (Mt 10:23).
 26. Mylėk savo priešus – „Mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia ir melskitės už savo niekintojus“ (Lk 6:27-29).
 27. Elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad jie elgtųsi su Tavimi – „Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems“ (Lk 6:31).
 28. Būk nuolankus su viršininkais – „Kai eini su ieškovu pas vyresnybę, pasistenk dar kelyje su juo sulygti, kad jis tavęs kartais nenusitemptų pas teisėją, teisėjas neatiduotų teismo vykdytojui, o teismo vykdytojas neįmestų tavęs į kalėjimą“ (Lk 12:58, taip pat Mt 5:25).
 29. Atleisk kitiems (Mk 11:25-26, taip pat Mt 6:12, Lk 6:37).
 30. Neglostyk savęs – „Jei tavo ranka gundo tave nusidėti, nusikirsk ją!” (Mk 9:43).
 31. Nebijok žmonių (Lk 12:4-5).
 32. Nesitikėk, kad mirusieji išspręs Tavo problemas – „Palik mirusiems laidoti savo numirėlius“ (Mt 8:22).
 33. Nebark artimųjų svetimų akivaizdoje – “Bark savo brolį prie keturių akių, jei jis tau nusikalstų” (Mt 18:15-17, taip pat Lk 17:3).
 34. Nespręsk apie žmogų pagal jo išvaizdą – „Neteiskite pagal išorę, bet žiūrėkite teisingumo“ (Jn 7:24).
 35. Keiskis pagal laikmečio dvasią – „Jei kas neatgimė iš aukštybės, negalės regėti Devo Karalystės“ (Jn 3:3, taip pat Lk 18:17, Mk 10:15).
 36. Tuščiai nežadėk (Mt 5:34-37).
 37. Neprekiauk šventose vietose ir šventosiomis relikvijomis – “Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų” (Jn 2:16).
 38. Nedrausk kitam išpažinti Dievą – „Nedrauskite! Kas ne prieš jus, tas už jus“ (Lk 9:50).
 39. Krikštyk kitus – „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosiosio Dvasios“ (Mt 28:19).
 40. Nereikalauk pagyrimo už visų šių priesakų vykdymą – „Kai visa tai atliksite, tiesiog pasakykite, kad jūs tai ir turėjote padaryti: Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta?“ (Lk 17:9).

Ne tokie jau jie sudėtingi ir ne taip jau ir sudėtinga jų laikytis, kai pagalvoji?

(Straipsnis spausdintas portale lrytas.lt)